(1)
Vashkevich, N. .; Barykin, S. .; Kapustina, I. V. .; Kupriyanova, M. .; Krasnov, A. .; Kharlamova, T. L.; Kharlamov, A. V. . Inclusive Tourism Ecosystems: Key Stakeholders And Their Roles. Migrat. Lett. 2024, 21, 1263-1269.